معرفی سنگ هیتر سونا خشک 20 کیلویی SAWO

✔ معرفی سنگ هیتر سونا خشک 20 کیلویی SAWO

✔ مقاوم در باربر شوک حرارتی در اثر پاشش آب و یا اسانس بر روی سنگ

✔ بر روی المنت داغ و قابلیت بسیار بالا در حفظ دمای هیتر و همچنین پخش یکنواخت گرما در فضای اتاق سونا

✔ کیفیت بسیار بالا و مناسب استفاده در تمامی هیترهای سونا خشک