معرفی اکالیپتوس کریستالی خرس نشان

✔ اکالیپتوس کریستالی خرس نشان جهت استفاده در سونا به عنوان اسانس