معرفی تست کیت سنجش کلر و pH قرصی

تست کیت قرصی اندازه گیری کلر با استفاده از D.P.D به روش رنگ سنجی با دامنه آزمایش 3 - 0.1 ppmو اندازه گیری pH با استفاده از Phenol به روش رنگ سنجی با دامنه آزمایش 8.2 – 6.8