معرفی تست کیت سنجش کلر و pH محلولی

تست کیت اندازه گیری کلر و pH به روش رنگ سنجی با دامنه آزمایش 3 - 0.2 ppm برای کلر و 8.2 - 6.8 برای pH